Procedura reklamacji

 1. 1
  Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia świadczenia usługi szkoleniowej.
 2. 2
  Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej listem poleconym, faksem lub osobiście na adres Dworska 51, 34-100 Tomice, Polska. Za datę złożenia reklamacji o której mowa w pkt 1 powyżej uznaje się datę stempla pocztowego lub datę wpływu faksu lub złożenia osobiście.
 3. 3
  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • - nazwę/imię i nazwisko uczestnika oraz adres siedziby/miejsce zamieszkania uczestnika,
  • - przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin, miejsce, itp.) wraz z uzasadnienieniem.